Obchodní podmínky

Provozovatel webu www.3d-navrh.cz a Prodávající Martina Jakubová Sídliště u Pošty 670 339 01 Klatovy NEJSEM PLÁTCE DPH. e-mail: vizualizace@3d-navrh.cz

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatelem webu www.3d-navrh.cz jako prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy. Případné odchylné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím bude mít přednost před těmito obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky v průběhu trvání webu www.3d-navrh.cz. Ovšem pro kupující platí znění obchodních podmínek, které bylo uveřejněno na webu v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, tedy v zaslané objednávce, kterou prodávající akceptuje. V případě zboží, která jsou vyráběna ručně, což jsou všechny kresby, malby, svíčky, tělové svíce, popřípadě i jiné výrobky, u kterých je to u jejich popisu uvedeno, kupující bere na vědomí, že jemu toto doručené zboží může mít i odchylku barvy, odchylku vzoru látky, u svíček a tělových svící odchylku ve výšce a trochu odlišný tvar a velikost oproti vzorku na fotografii. Kupující je s tímto srozuměn a odesláním objednávky na dodání dotčeného zboží dává na vědomí, že s těmito odchylkami počítá a v případě, že jemu zaslané zboží bude vykazovat tyto odchylky, nebude to považováno za vadu zboží. Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím elektronického formuláře, uvede pravdivé a úplné údaje při objednávce zboží. Správnost a úplnost poskytnutých údajů či opravdový záměr objednat dané zboží si prodávající může následně ověřit e-mailem nebo telefonicky. Objednávka pak nemusí být akceptována nebo odeslání zboží může být odmítnuto, pokud kupující nebude reagovat na ověřovací e-mail, anebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.3d-navrh.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, platebními a přepravními podmínkami, včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi. Po odeslání objednávky a doručení prodávajícímu kupující obdrží emailem informaci o tom, že objednávka byla doručena. Potvrzení o doručení objednávky však není její akceptací. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v okamžiku akceptace objednávky prodávajícím. V případě, že prodávající akceptuje objednávku, zašle kupujícímu další e-mail, kde sdělí, že objednávku přijímá (případně prodávající sdělí, že objednávku přijímá ve stejném mailu, v jakém potvrdí kupujícímu doručení objednávky) a současně zašle platební údaje. Až po akceptaci objednávky prodávajícím a následně zaslání údajů k platbě kupujícímu může kupující uhradit objednávku. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu www.3d-navrh.cz je tak pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se tak nepoužije. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží, co se týče knih, obrazů, obrázků, svíček, tělových svící a jiných ručně tvořených dárkových předmětů, je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě prezenčních kurzů (skupinových i individuálních), osobních konzultací či telefonických konzultací je místo dodání služby domluveno individuálně dle objednaného termínu. Zboží jako e-book, on-line webinář, on-line přednášku a jiné zboží v on-line nebo elektronické podobě, je dodáno zasláním ve formě linku (odkazu) pomocí emailu na emailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce, případně jiným způsobem podle individuální domluvy. Vlastnické právo ke knihám přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a jejich převzetí. Vlastnické právo k užití zboží v on-line či elektronické podobě přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a odesláním linku (odkazu) pomocí emailu na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující kupuje možnost zboží užívat pro svoji potřebu, avšak v žádném případě tím nekupuje autorská práva. Na všechno zboží uvedené na webu www.3d-navrh.cz se vztahují autorská práva. Oprávněný z autorských práv je Martina Jakubová. Veškerý obsah v knihách, článcích, videích a ostatní tvorbě nabízené či zveřejněné na webu www.3d-navrh.cz podléhá autorským právům. Zakoupené zboží si kupujete pro sebe, pro své osobní užití. Distribuce či sdílení jakéhokoliv obsahu knih, elektronických knih, obrazů, kreseb, a to ani jeho části či výňatku, není bez svolení autora (prodávajícího) povoleno. Šíření článků zveřejněných na webu je dovoleno pouze v původní nezměněné podobě včetně autorských ilustrací (kreseb, maleb, fotografií a jiných), a to s uvedením zdroje. Děkuji mnohokrát za pochopení. Martina Jakubová (www.3d-navrh.cz). Ceny uvedené u zboží jsou konečné. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout akceptovat jakoukoliv objednávku. Bude se jednat zejména o tyto případy:
 • objednací údaje jsou neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat a koupit zboží
 • kupující nebude reagovat na e-mail, kterým si chce prodávající ověřit správnost a úplnost poskytnutých údajů či opravdový záměr objednat dané zboží anebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
 • kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží
 • zboží uvedené na webu www.3d-navrh.cz už není na skladě. Je tedy potřeba jej vyrobit. (V tomto případě však není vyloučeno, že se prodávající s kupujícím domluví individuálně na podmínkách dodání a úhrady v tomto specifickém případě).

Dodání a převzetí zboží

 • 1. Dodání a převzetí knih, svíček, tělových svící, obrazů a jiného fyzického zboží Dodací lhůta začíná běžet až dnem, kdy kupující obdrží od prodávajícího akceptaci objednávky a uhradí celou kupní cenu včetně nákladů na dodání a balné na účet prodávajícího. Částka se považuje za uhrazenou prodávajícímu až dnem, kdy je připsána na jeho účet. Dodací lhůta pro zasílání zboží přepravcem v rámci České republiky je obvykle 4 až 10 pracovních dnů, nebude-li prodávajícím kupujícímu sděleno, že zboží není skladem nebo že je dočasně vyprodáno. V tomto případě, pokud i za těchto podmínek bude chtít kupující objednat zboží a prodávající tuto objednávku výslovně akceptuje, se o termínu dodání tohoto zboží dohodne prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že si Kupující zvolil dodání zboží jeho osobním převzetím, prodávající se dohodne přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky, kdy si toto zboží na domluveném místě může vyzvednout. I při osobním odběru je dodací lhůta 4 až 10 pracovních dní. Prodávající dodává kupujícímu objednané zboží:
  • 1.1. V rámci České republiky prostřednictvím České pošty s.p. na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího avízem prostřednictvím e-mailu. V případě nezastižení adresáta je zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji může kupující vyzvednout. Po uplynutí 10 dní je zásilka vrácena odesílateli (prodávajícímu). Při tomto způsobu dodání zboží je možná pouze bezhotovostní platba na účet předem.
  • 1.2. Z České republiky do Slovenské republiky prostřednictvím České pošty s.p. na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího avízem prostřednictvím e-mailu. Zboží odesílané na Slovensko se řídí platnými tarify České pošty s.p.. Při tomto způsobu odeslání zboží je možná pouze bezhotovostní platba na účet předem. Svíčky lze odeslat pouze v rámci České republiky. Ostatní zboží (tělové svíce, knihy, obrazy, kresby a drobné dárkové předměty) lze na Slovensko objednat.
 • 2.Dodání a převzetí zboží, které je v online nebo elektronické podobě – např. on-line webináře, e-book, on-line přednášky a jiné. V případě zboží online či elektronické povahy bude zboží dodáno, ať už prostřednictvím zaslání linku (odkazu) ke stáhnutí zboží či jiným zpřístupněním, zpravidla do 4 pracovních dnů ode dne připsání úplně částky za zboží na účet.
 • Platba za zboží

  Zboží + poštovné a balné je možné uhradit pouze bezhotovostně na účet předem na základě platebních informací zaslaných emailem současně nebo následně po akceptaci objednávky.

  Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

  (platí pouze, je-li kupujícím spotřebitel) 1. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží v případě knih Kupující má právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (týká se pouze knih) Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba, tedy jako spotřebitel (nikoliv na IČO). Tato lhůta 14 dnů pro odstoupení je splněna, pokud v této lhůtě bude odstoupení zasláno prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat poštou na shora uvedenou adresu nebo na e-mail prodávajícího vizualizace@3d-navrh.cz. Následně se společně domluvíme na způsobu vrácení zboží. Zboží by měl kupující vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy a měl by je vrátit kompletní, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Prodávající vrátí kupujícímu peníze za vrácené zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než bude prodávajícímu doručeno vrácené zboží nebo potvrzeno, že zboží bylo prodávajícímu odesláno. Odpovídající částka bude vrácena předem dohodnutým způsobem. Tato lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo odstoupit v uvedené lhůtě neslouží ani jako způsob řešení dodání vadného zboží (dodání vadného zboží se řeší reklamací). Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. nemá právo využít shora uvedenou možnost odstoupit od smlouvy jen tak bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí, pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího. Jedná se například o případ, kdy kupující bude chtít do objednané knihy věnování (např. využije tedy možnost, která se mu při objednání knihy nabízí, uvedením tohoto požadavku do objednávky). 2. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží v případě zboží, které je v online nebo elektronické podobě (e-book webinář, video přednáška a jiné) Kupující bere na vědomí, že vzhledem k formě tohoto zboží není možné vrácení peněz do 14 dnů od zakoupení dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník)

  Vyloučení odpovědnosti

  Všechno nabízené zboží na webu www.3d-navrh.cz slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zboží obsahuje, vychází ze života prodávajícího (autora všeho zboží na webu) a jeho zkušeností. Prodávající jako autor zboží nabízeného na webu www.3d-navrh.cz (knihy, tělové svíce, svíčky, webináře, prezenční kurzy, osobní konzultace, video přednášky a ostatní obsah na webu www.3d-navrh.cz) není jakkoliv odpovědný za váš úspěch či neúspěch při aplikaci jeho poznání v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Jste plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování, za to, jaké informace si prostřednictvím zboží nabízeného na webu www.3d-navrh.cz (prostřednictvím tvorby prodávajícího) zprostředkujete. Mějte na paměti, že prodávající nemá patent na pravdu! Stále se vyvíjí, tak jako vy. Informace obsažené v nabízeném zboží (v tvorbě prodávajícího jako autora), prosím neberte jako dogma, ani jako rady, návody na život. Všechny ty informace berte jen jako inspiraci a vezměte si z toho jen to, co hluboko uvnitř sebe pocítíte, že k vám patří, že s vámi souzní, to, u čeho pocítíte, že na tom něco je. Berte na vědomí, že prodávající jako autor zboží a dalších aktivit na webu www.3d-navrh.cz není psycholog ani lékař, a tak jeho knihy, svíčky, tělové svíce, prezenční kurzy, konzultace, webináře, články, video přednášky (stejně jako jiné jeho aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) lékařskou, psychologickou či jinou odbornou péči! Tak to prosím berte na vědomí. Děkuji mnohokrát, Martina Jakubová, (www.3d-navrh.cz) – autorka všeho obsahu a nabízeného zboží na webu.

  Ochrana osobních údajů

  Správcem osobních údajů Kupujícího jsem já, Martina Jakubová, s místem Sídliště u Pošty 670, 339 01 Klatovy, dále i jako Prodávající. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky budou jeho osobní údaje zpracovávány z důvodu jednání ohledně uzavření smlouvy (odeslání objednávky a její přijetí Prodávajícím), splnění smlouvy (vyřízení objednávky), splnění zákonných povinností (př. účetní doklady a jejich archivace) a oprávněných zájmů. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tím, jak budou jeho osobní údaje zpracovávány a chráněny v dokumentu: Ochrana osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že je s osobními údaji Kupujícího nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v souladu s jinými právními předpisy EU a České republiky. Prodávající plní svoji informační povinnost o zpracování a ochraně osobních údajů dokumentem: Ochrana osobních údajů, který je k dispozici na webu www.3d-navrh.cz.

  Závěrečná ustanovení

  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného a balného (jeli zboží zasíláno poštou) uvedenou na webu www.3d-navrh.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  Facebook